จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 15 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,492,650.00 2,487,750.00 รายละเอียด
2 29 ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,070,000.00 4,070,000.00 รายละเอียด
3 27 ต.ค. 2563 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) และจัดทำร่างข้อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 7,322,700.00 7,314,780.00 รายละเอียด
4 22 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,107,000.00 1,485,000.00 รายละเอียด
5 19 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) และสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 2,279,500.00 2,279,500.00 รายละเอียด
6 28 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157,780,000.00 157,560,000.00 รายละเอียด
7 28 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,310,400.00 70,310,400.00 รายละเอียด
8 9 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,750,000.00 1,750,000.00 รายละเอียด
9 6 ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,912,000.00 - รายละเอียด
10 30 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการวงจรเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง 127,800,000.00 127,800,000.00 รายละเอียด