จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 23 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 984,000.00 984,000.00 รายละเอียด
2 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 416,654.00 416,654.00 รายละเอียด
3 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 48,150.00 รายละเอียด
4 21 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,445,000.00 2,445,000.00 รายละเอียด
5 20 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างติดตั้งท่อระบายน้ำบริเวณดาดฟ้า ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,550.00 69,550.00 รายละเอียด
6 19 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 399,000.00 397,000.00 รายละเอียด
7 16 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,400.00 2,400.00 รายละเอียด
8 15 ก.ย. 2565 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai Enhancement) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,225,880.00 9,225,880.00 รายละเอียด
9 15 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 122,114,320.00 122,114,320.00 รายละเอียด
10 14 ก.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อพื้นที่ในสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 42,800.00 รายละเอียด