จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 18 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างขนย้ายและจัดโต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200.00 1,200.00 รายละเอียด
2 17 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,300.00 1,300.00 รายละเอียด
3 16 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,900.00 48,900.00 รายละเอียด
4 13 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ้อมท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณห้องน้ำชาย ชั้น1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00 รายละเอียด
5 13 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมประตู บริเวณห้องกองงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ชั้น 3) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,500.00 4,500.00 รายละเอียด
6 13 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,470.00 3,470.00 รายละเอียด
7 12 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมตู้น้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ (หมายเลขครุภัณฑ์ สป6/คย1/54 100 000 011 822) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 856.00 856.00 รายละเอียด
8 11 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อถังขยะ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,400.00 5,400.00 รายละเอียด
9 10 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,316.00 84,316.00 รายละเอียด
10 10 ม.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องทำงานของส่วนราชการสำนักตรวจสอบและประเมินผล และผนังโถงทางเดิน ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 338,655.00 338,655.00 รายละเอียด