จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 28 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างเหมาประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วงบริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 20,000.00 รายละเอียด
2 28 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อม่านภายในห้องประชุม 701 ชั้น 7 และพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,474.00 19,474.00 รายละเอียด
3 28 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ และจ้างเหมาพาหนะรถยนต์ตู้ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207,300.00 207,300.00 รายละเอียด
4 27 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 630,000.00 630,000.00 รายละเอียด
5 27 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮบ - 7401 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,565.00 48,565.00 รายละเอียด
6 21 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการประจำห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) และกองงานฯ บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,990.00 3,990.00 รายละเอียด
7 21 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,495.00 4,495.00 รายละเอียด
8 21 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,747,000.00 35,747,000.00 รายละเอียด
9 16 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320,000.00 320,000.00 รายละเอียด
10 16 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,300.00 1,300.00 รายละเอียด