จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 22 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,107,000.00 1,485,000.00 รายละเอียด
2 19 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) และสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 2,279,500.00 2,279,500.00 รายละเอียด
3 28 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157,780,000.00 157,560,000.00 รายละเอียด
4 28 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,310,400.00 70,310,400.00 รายละเอียด
5 9 ต.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,750,000.00 1,750,000.00 รายละเอียด
6 6 ต.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,912,000.00 - รายละเอียด
7 30 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการวงจรเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง 127,800,000.00 127,800,000.00 รายละเอียด
8 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง เช่าบริการสื่อดิจิทัลด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
9 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออกประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,875.00 - รายละเอียด
10 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  113,210.28 - รายละเอียด