จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 5 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,362.56 2,362.56 รายละเอียด
2 4 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,320.00 3,320.00 รายละเอียด
3 3 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,295.00 64,420.00 รายละเอียด
4 27 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อถ่านสำหรับอุปกรณ์กันสั่นกล้องดิจิตอล จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,520.00 1,520.00 รายละเอียด
5 25 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด
6 25 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,650.00 6,650.00 รายละเอียด
7 22 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,650.00 1,650.00 รายละเอียด
8 22 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,399.10 19,399.10 รายละเอียด
9 22 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย จำนวน 11 ชุด 2,970.00 2,970.00 รายละเอียด
10 22 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อปากกาลงนามและสมุดลงนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,480.00 2,480.00 รายละเอียด