จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 12 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,000 - รายละเอียด
2 12 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ 267,500 - รายละเอียด
3 10 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 871,000 - รายละเอียด
4 5 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ - 312,746.66 รายละเอียด
5 5 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 902,833.33 รายละเอียด
6 5 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 902,833.33 รายละเอียด
7 2 ต.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รัวพลาสติกสีบาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,000 - ไม่พบข้อมูล
8 29 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560) 498,522 - รายละเอียด
9 29 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,666.66 - ไม่พบข้อมูล
10 29 ก.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560) 498,522 - รายละเอียด