จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 29 ต.ค. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ - 708,333.30 รายละเอียด
2 27 ต.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,100,000 8,105,785 รายละเอียด
3 24 ต.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกโครงการ 30,000,000 29,830,000 รายละเอียด
4 24 ต.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 38,102,000 38,102,000 รายละเอียด
5 11 ก.ย. 2557 เฉพาะเจาะจง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 439,992 รายละเอียด
6 3 ก.ย. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558 - 1,363,893.33 รายละเอียด
7 2 ก.ย. 2557 สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ - 120,966.35 รายละเอียด
8 19 ส.ค. 2557 สอบราคา สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 135,792 รายละเอียด
9 15 ส.ค. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน - 960,000 รายละเอียด
10 23 ก.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,994,000 40,259,820 รายละเอียด