จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 11 ก.ย. 2557 เฉพาะเจาะจง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 439,992 รายละเอียด
2 3 ก.ย. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558 - 1,363,893.33 รายละเอียด
3 2 ก.ย. 2557 สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ - 120,966.35 รายละเอียด
4 19 ส.ค. 2557 สอบราคา สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 135,792 รายละเอียด
5 15 ส.ค. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน - 960,000 รายละเอียด
6 23 ก.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,994,000 40,259,820 รายละเอียด
7 7 มี.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000 9,800,000 รายละเอียด
8 7 มี.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25,000,000 24,934,027 รายละเอียด
9 7 มี.ค. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 85,000,000 84,626,667 รายละเอียด