จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 15 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420.00 420.00 รายละเอียด
2 15 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องกระจายคำสั่งสัญญาณเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,640.25 8,640.25 รายละเอียด
3 13 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 970.00 970.00 รายละเอียด
4 2 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อบัตรผ่านเข้า - ออกประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,090.00 93,090.00 รายละเอียด
5 2 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,360.00 2,360.00 รายละเอียด
6 1 พ.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 695,000.00 695,000.00 รายละเอียด
7 1 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,780.00 1,780.00 รายละเอียด
8 1 พ.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน 23 ชุด และตาลปัตร (ด้ามมุก) พร้อมที่ตั้งไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,010.00 12,010.00 รายละเอียด
9 31 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,637.65 240,637.65 รายละเอียด
10 27 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้าง การจ้างเหมาการบริหารจัดการข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,220,000.00 9,220,000.00 รายละเอียด