จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 4 เม.ย. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดใส่บาตร พร้อมพวงมาลัย สำหรับผู้บริหารระดับสูง และพวงมาลัยดอกไม้สด สำหรับใช้ในการจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำผู้บริหารระดับสูงเนื่องในวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,200.00 12,200.00 รายละเอียด
2 26 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย กระดาษชำระ และกล่องใส่กระดาษชำระ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,259.70 54,259.70 รายละเอียด
3 22 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,180.00 2,180.00 รายละเอียด
4 22 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับต้น กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 รายละเอียด
5 21 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัพเดทโครงการ 2,220.00 2,220.00 รายละเอียด
6 20 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซื้อซองจดหมายเบอร์ 8 1/2 จำนวน 1,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 รายละเอียด
7 20 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมลูกรอกเสาธง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500.00 2,500.00 รายละเอียด
8 14 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการประจำห้องทำงานของข้าราชการการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 252,000.00 252,000.00 รายละเอียด
9 11 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณโเดยรอบกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00 140,000.00 รายละเอียด
10 11 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,900,000.00 1,887,480.00 รายละเอียด