จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 3 เม.ย. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75,600,000.00 75,748,000.00 รายละเอียด
2 30 มี.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,850,000.00 2,839,990.- รายละเอียด
3 30 มี.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,050,000.00 2,050,000.00 รายละเอียด
4 6 มี.ค. 2563 คัดเลือก เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีคัดเลือก 3,386,880.00 3,386,880.00 รายละเอียด
5 6 มี.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 รายละเอียด
6 26 ก.พ. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 588,028.00 588,028.00 รายละเอียด
7 14 ก.พ. 2563 คัดเลือก โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3,386,880.- 3,386,880.- รายละเอียด
8 12 ก.พ. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 704,901.30 670,676.00 รายละเอียด
9 15 ม.ค. 2563 คัดเลือก โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 92,732,800.00 92,732,800.00 รายละเอียด
10 30 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,912,000.00 6,912,000.00 รายละเอียด