จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 21 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,500.00 20,500.00 รายละเอียด
2 18 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษชำระ (ชนิดกล่อง) จำนวน ๓๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,540.80 1,540.80 รายละเอียด
3 18 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างบรรจุน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,306.00 38,306.00 รายละเอียด
4 18 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง เหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทาง รับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สุขเกษม วัยเกษียณ จำนวน 2 คัน 42,000.00 42,000.00 รายละเอียด
5 5 ก.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,000.00 76,000.00 รายละเอียด
6 6 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,274,300.00 163,852,280.00 รายละเอียด
7 29 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 494,340.00 รายละเอียด
8 29 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 494,340.00 รายละเอียด
9 28 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,150.00 9,150.00 รายละเอียด
10 23 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,954.00 5,954.00 รายละเอียด