จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 15 ก.ค. 2558 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 285,000 285,000 รายละเอียด
2 19 มิ.ย. 2558 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 450,000 450,000 รายละเอียด
3 12 มิ.ย. 2558 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 400,000 355,347 รายละเอียด
4 11 มิ.ย. 2558 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2,000,000 1,866,080 รายละเอียด
5 8 มิ.ย. 2558 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ยกเลิกโครงการ 2,000 ล้านบาท 35,025,000 รายละเอียด
6 21 พ.ค. 2558 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ยกเลิกโครงการ 2,000,000 1,866,080 รายละเอียด
7 29 เม.ย. 2558 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,455,864 2,455,864 รายละเอียด
8 24 เม.ย. 2558 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,955,875 2,955,875 รายละเอียด
9 20 ก.พ. 2558 สอบราคา สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด ยกเลิกโครงการ - 355,347 รายละเอียด
10 14 พ.ย. 2557 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกโครงการ 15,000,000 - รายละเอียด