จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 27 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำกระดาษ ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,568 - รายละเอียด
2 25 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 226,000 รายละเอียด
3 25 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 226,000 รายละเอียด
4 21 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 496,266 รายละเอียด
5 21 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 496,266 รายละเอียด
6 21 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 780 - รายละเอียด
7 20 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,428.70 - รายละเอียด
8 20 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350 - รายละเอียด
9 18 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1420 - รายละเอียด
10 15 ธ.ค. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟและรางอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,420 - รายละเอียด