จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 18 ส.ค. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 738,309 รายละเอียด
2 18 ส.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา - 325,000 รายละเอียด
3 18 ส.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีตกลงราคา - 330,000 รายละเอียด
4 18 ส.ค. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 738,309 รายละเอียด
5 18 ส.ค. 2560 ตกลงราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา - 325,000 รายละเอียด
6 18 ส.ค. 2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 812,139.90 738,309 รายละเอียด
7 16 ส.ค. 2560 พิเศษ จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ - 77,682,000 รายละเอียด
8 16 ส.ค. 2560 พิเศษ จ้างเหมาดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีพิเศษ - 161,000,000 รายละเอียด
9 16 ส.ค. 2560 พิเศษ จ้างเหมาเช่าบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ - 137,814,000 รายละเอียด
10 16 ส.ค. 2560 พิเศษ จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ - 77,682,000 รายละเอียด