จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 11 ก.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2,953,200 รายละเอียด
2 5 ก.ค. 2561 คัดเลือก จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก - 821,286,056 รายละเอียด
3 5 ก.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1,596,027 รายละเอียด
4 29 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,528.14 - รายละเอียด
5 28 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815 - รายละเอียด
6 28 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,640 - รายละเอียด
7 14 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถ ไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000 - รายละเอียด
8 12 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,062 - รายละเอียด
9 11 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800 - รายละเอียด
10 11 มิ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,915 - รายละเอียด