จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 23 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรอบรั้วกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 19,000.00 รายละเอียด
2 22 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 457,425.00 457,425.00 รายละเอียด
3 21 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์เอนกประสงค์ จำนวน ๖๔ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,081.60 3,081.60 รายละเอียด
4 21 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างทาสีบริเวณโถงบันไดชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 และซ่อมกระจกบริเวณ โถงบันได ชั้น 1 - 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และด้านสำนักงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451,005.00 451,005.00 รายละเอียด
5 21 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างทาสีบริเวณโถงบันไดชั้นใต้ดิน - ชั้น 8 และซ่อมกระจกบริเวณ โถงบันได ชั้น 1 - 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และด้านสำนักงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451,005.00 451,005.00 รายละเอียด
6 7 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,550.00 75,550.00 รายละเอียด
7 1 มิ.ย. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,958.00 169,958.00 รายละเอียด
8 31 มี.ค. 2565 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 164,274,300.00 163,852,280.00 รายละเอียด
9 31 มี.ค. 2565 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 164,274,300.00 163,852,280.00 รายละเอียด
10 23 มี.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างผลิตรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 151,512.00 รายละเอียด