TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 14 ธ.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร บริเวณชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000 - รายละเอียด
2 13 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 2,999,667 รายละเอียด
3 30 พ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
4 30 พ.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
5 28 พ.ย. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 2,999,667 รายละเอียด
6 22 พ.ย. 2561 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 115,916,667 - รายละเอียด
7 2 พ.ย. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 680,000 650,000 รายละเอียด
8 29 ต.ค. 2561 ประกวดราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) - 1,834,600 รายละเอียด
9 26 ต.ค. 2561 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก - 115,916,666.67 รายละเอียด
10 5 ต.ค. 2561 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ - 312,746.66 รายละเอียด