จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 22 ก.พ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 1,656,567 1,595,227 รายละเอียด
2 15 ก.พ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3,500,000 รายละเอียด
3 14 ก.พ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16,102,000 รายละเอียด
4 14 ก.พ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 31,500,000 รายละเอียด
5 12 ก.พ. 2561 คัดเลือก จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก - 104,325,000 รายละเอียด
6 7 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง ห้องพนักงานขับรถชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,926 - รายละเอียด
7 2 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,454.40 - รายละเอียด
8 1 ก.พ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,950,000 31,950,000 รายละเอียด
9 1 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200 - รายละเอียด
10 1 ก.พ. 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,069.50 - รายละเอียด