จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 22 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,130.00 8,130.00 รายละเอียด
2 22 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงป้ายชื่อหน้าห้องปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 รายละเอียด
3 20 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมมู่ลี่ภายในห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00 4,000.00 รายละเอียด
4 20 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อจัดซื้อฝารองนั่งชักโครกและฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย ภายในห้องน้ำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,890.00 9,890.00 รายละเอียด
5 15 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,400.00 2,400.00 รายละเอียด
6 15 ก.พ. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 3,000,000.00 รายละเอียด
7 8 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,402.50 300,402.50 รายละเอียด
8 8 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,520.00 3,520.00 รายละเอียด
9 8 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,360.00 4,360.00 รายละเอียด
10 1 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างฟื้นฟูแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และโต๊ะวางเครื่องบูชา กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 85,600.00 รายละเอียด