จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 22 ก.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,401,600.00 7,400,000.00 รายละเอียด
2 10 ต.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,876,000.00 1,876,000.00 รายละเอียด
3 6 ต.ค. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,200.00 3,200.00 รายละเอียด
4 6 ต.ค. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,440,000.00 7,440,000.00 รายละเอียด
5 29 ก.ย. 2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้าง จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,583,650.00 3,549,725.00 รายละเอียด
6 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,330,000.00 81,330,000.00 รายละเอียด
7 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้าง การจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance O M) จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,666,000.00 144,666,000.00 รายละเอียด
8 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่และบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,575,100.00 2,499,520.00 รายละเอียด
9 29 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 640,000.00 640,000.00 รายละเอียด
10 28 ก.ย. 2566 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 656,000.00 656,000.00 รายละเอียด