จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 13 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,460 - รายละเอียด
2 13 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,745 - รายละเอียด
3 9 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 140,653.64 รายละเอียด
4 9 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,410 - รายละเอียด
5 9 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,360 - รายละเอียด
6 7 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างการต่ออายุบริการโดเมน GFMIS.GO.TH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 856 - รายละเอียด
7 3 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,237.44 - รายละเอียด
8 3 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,237.44 - รายละเอียด
9 3 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,237.44 - รายละเอียด
10 2 พ.ย. 2560 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230 - ไม่พบข้อมูล