จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 7 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 450,000.00 รายละเอียด
2 7 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ฮค - 325 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,600.00 4,600.00 รายละเอียด
3 7 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมไมโครโฟนพร้อมฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ สป.1/ค01/50 สำหรับใช้งานราชการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,745.00 3,745.00 รายละเอียด
4 5 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง เกียรติวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,000.00 78,000.00 รายละเอียด
5 1 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อการจัดซืื้อพรมเช็ดเท้าใยมะพร้าว จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,400.00 11,400.00 รายละเอียด
6 1 มี.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมปกผ้าไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,910.00 13,910.00 รายละเอียด
7 27 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องไทยธรรม สังฆทาน สำหรับใช้ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,000.00 56,000.00 รายละเอียด
8 22 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในสำนักงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,500.00 8,500.00 รายละเอียด
9 22 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะรถบัสปรับอากาศ เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 รายละเอียด
10 22 ก.พ. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,550.00 1,550.00 รายละเอียด