จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 15 ม.ค. 2563 คัดเลือก โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 92,732,800.00 92,732,800.00 รายละเอียด
2 30 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,912,000.00 6,912,000.00 รายละเอียด
3 30 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,050,000.00 2,050,000.00 รายละเอียด
4 29 ม.ค. 2563 คัดเลือก เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก 4,500,000.00 4,551,300.00 รายละเอียด
5 21 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะเดินทางเพื่อ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,000.00 56,000.00 รายละเอียด
6 3 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
7 3 ม.ค. 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,325,000.00 1,225,000.00 รายละเอียด
8 2 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,366,400.00 46,366,400.00 รายละเอียด
9 2 ม.ค. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,100,000.00 4,100,000.00 รายละเอียด
10 25 ธ.ค. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,299,960.00 8,200,000.00 รายละเอียด