โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2553
ชื่อหลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วันที่เริ่ม 22-06-2553
วันที่สิ้นสุด 02-08-2553
สถานที่ -