TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2550
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2550
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2550
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6/2550
วันที่เริ่ม 14-08-2550
วันที่สิ้นสุด 13-09-2550
สถานที่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง