TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

CIO กระทรวงการคลัง

- ว่าง -

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงการคลัง (CIO)
ตำแหน่งหน้าที่
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงการคลัง (CIO)
ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ............... ลงวันที่ ...................
ติดต่อ
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ - โทรสาร -
วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
“เป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรม ICT ด้านการบริการและการบริหารเพื่อสนับสนุน การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ปฏิทินกิจกรรม CIO กระทรวงการคลัง