seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 16 ส.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,428,000.00.-
2 6 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,852,280.00.-
3 6 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,852,280.00.-
4 31 มี.ค. 2565 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 163,852,280.00.-
5 3 มี.ค. 2565 จ้างการจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มและจัดส่งพยานเอกสารคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 930,900.00.-
6 6 ม.ค. 2565 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,759,459.60.-
7 6 ม.ค. 2565 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายในอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 63,759,459.60.-
8 17 พ.ย. 2564 พัฒนาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 90,000,000.00.-
9 5 ต.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,290,000.00.-
10 22 ก.ย. 2564 จ้างการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,270,195.00.-