TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

กระทรวงการคลังร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562
6 ก.ย. 2562
165

นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” พร้อมด้วย ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8