TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้
9 ต.ค. 2562
128

นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4