TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2562
6 พ.ย. 2562
156

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13