TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 ธ.ค. 2562
148

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19