TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
4 ก.พ. 2563
263

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 13/2563 )

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5