TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจราชการ จ.ปราจีนบุรี
18 มี.ค. 2563
228

นางญาณี แสงศรีจันทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงานและโครงการตามนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี และโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17