TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจราชการ จ.นครนายก
19 มี.ค. 2563
187

นางญาณี แสงศรีจันทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ เข้าเยี่ยมคารวะนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก  พร้อมตรวจติดตามเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการใช้เครื่อง EDC ของสำนักสรรพสามิตพื้นที่นครนายก  และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงควายไทย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  (OTOP)  ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่  18 - 19 มีนาคม 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15