TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าวผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
2 มิ.ย. 2563
715

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5