article

แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการเราชนะ
10 ก.พ. 2564
icon 1382

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการเราชนะ ในประเด็นการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10