article

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2565
20 ก.ย. 2565
icon 255

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17