article

พิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
12 ธ.ค. 2565
icon 1222

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูป  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

สำหรับพิธีเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีดำริให้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจาก กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถือกำเนิดในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรขาเข้า - ขาออก เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน นำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 149 ปี

กรมศุลกากร จึงได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง (1.99 เมตร) พระอิริยาบถประทับพระราชอาสน์ พระหัตถ์ทั้งสองวางบนเพลา ทรงพระแสงกระบี่ ฉลองพระองค์จอมทัพ ทรงพระภูษาโจง ประดิษฐานบนแท่นฐานภายในกรมศุลกากร ประดิษฐานหน้าอาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกรมศุลกากรและปวงชนชาวไทย

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31