article

ตรวจราชการ จ.สมุทรสาคร
1 ก.พ. 2567
icon 954

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13