article

ตรวจราชการ จ.ตราด
9 ก.พ. 2567
icon 327

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตราด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตรวจติดตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์  ที่ดินราชพัสดุแปลงบุกรุกริมอ่างเก็บน้ำเขาระกำ บริเวณที่ตั้งพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย (พระจมน้ำ) อำเภอเมือง ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19