article

กิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต
2 เม.ย. 2567
icon 621

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณประตู 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19