article

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
14 พ.ค. 2567
icon 855

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำประทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22