article

ตรวจราชการ จ.ตรัง
16 พ.ค. 2567
icon 1044

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรัง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ด่านศุลกากรกันตัง ธนาคารออมสินเขตตรัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง และธนาคารกรุงไทย เขตตรัง และเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก บ้านนายยอดทองอำเภอกันตัง ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมติดตามโครงการคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือกันตังซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17