article

ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น
16 พ.ค. 2567
icon 1057

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น และสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น” แหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย และลงพื้นที่ตรวจตามโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน ณ ตลาดนัดชุมชน “อีสานออนซอน” รวมถึงลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19