article

ตรวจราชการ จ.ลำปาง
7 มิ.ย. 2567
icon 216

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมคารวะนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19