article

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
11 มิ.ย. 2567
icon 233

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 อาคาร NT Bangrak ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14