article

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 มี.ค. 2566
icon 8236

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านดิจิทัล จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 20 หลักสูตรวิชา   ดังนี้

ลำดับ

ที่

หลักสูตรวิชา

รหัสวิชา

วันที่

จำนวน
วัน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.

 

Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop

AC660001

15-16 พฤษภาคม 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660001)

*update*

2.

Cloud based services

AC660002

18-19 พฤษภาคม 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660002)

*update*

3.

ปรับเปลี่ยนกราฟได้ตามใจด้วย Power BI Charticulator

AC660003

22-23 พฤษภาคม 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660003)

*update*

4.

Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI

AC660004

24-25 พฤษภาคม 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660004)

*update*

5.

สร้างแอปแบบไม่ง้อโค้ด ด้วย Power Apps

AC660005

29-30 พฤษภาคม 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660005)

*update*

6.

Microsoft Excel กับการทำงานด้านข้อมูล

MS660001

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร MS660001)

*update*

7.

Excel Smart & Techniques

MS660002

6-7 มิถุนายน 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร MS660002)

*update*

8.

Word Smart & Techniques

MS660003

8-9 มิถุนายน 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร MS660003)

*update*

9.

InfoGraphic Media & Presentation ด้วย powerpoint

DS660001

12-13 มิถุนายน 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร DS660001)

*update*

10.

เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio

AC660006

14-16 มิถุนายน 2566

3

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660006)

*update*

11.

Web Application Security and Secure Coding

PG660001

19-23 มิถุนายน 2566

5

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร PG660001)

*update*

12.

PowerPoint Smart & Techniques

MS660004

26-27 มิถุนายน 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร MS660004)

*update*

13.

AI & Chat Bot

AC660007

28-30 มิถุนายน 2566

3

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร AC660007)

*update*

14.

พัฒนา Web App ด้วย Angular

PG660002

3-7 กรกฎาคม 2566

5

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร PG660002)

*update*

15.

พัฒนา Big Data ด้วย MongoDB

DB660001

10-14 กรกฎาคม 2566

5

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร DB660001)

*update*

16.

พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter

PG660003

17-21 กรกฎาคม 2566

5

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร PG660003)

*update*

17.

ออกแบบ UI/UX Mobile App และ Website ด้วย Figma

WB660001

24-26 กรกฎาคม 2566

3

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร WB660001)

*update*

18.

Infographics with Canva

DS660002

3-4 สิงหาคม 2566

2

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร DS660002)

*update*

19.

ถ่ายภาพและแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน

DS660003

7-9 สิงหาคม 2566

3

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร DS660003)

*update*

20.

ตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน

DS660004

15-17 สิงหาคม 2566

3

20

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(หลักสูตร DS660004)

*update*

 

หมายเหตุ :  ฝึกอบรม ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 204 กรมสรรพสามิต

รายละเอียด
ใบสมัคร

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้

 

ปี 2567