TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
37 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ม.ค. 2563 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
icon
3 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ
icon
28 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ
icon
19 มี.ค. 2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณฯ
icon
19 มี.ค. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณฯ
icon