ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ต.เจ้าพนักงานธุรการ และ ต.เจ้าพนักงานบริการ
ประกาศ สป.กค. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ต.เจ้าพนักงานธุรการ และ ต.เจ้าพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565
7 อัตรา

article