TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563
2 อัตรา