TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561
6 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon