TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2560
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ

ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

  1. ตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ
  2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ