TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon