ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564
1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ส.ค. 2564 ประกาศ สป.กค. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
icon
9 ส.ค. 2564 ประกาศ สป.กค. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
icon
13 ก.ค. 2564 ประกาศ สป.กค. เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
icon
6 ก.ค. 2564 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
icon
3 พ.ค. 2564 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
icon
5 เม.ย. 2564 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
icon

article