TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563
1 อัตรา