ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567
1 อัตรา

article