รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายเศรษฐา ทวีสิน 1 กันยายน พ.ศ. 2566 - 27 เมษายน พ.ศ. 2567
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2566
นายปรีดี ดาวฉาย 6 สิงหาคม 2563 -2 กันยายน 2563
นายอุตตม สาวนายน  10 กรกฎาคม 2562 - 9 กรกฏาคม 2563
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 19 สิงหาคม 2558 - 10 กรกฎาคม 2562
นายสมหมาย ภาษี 31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 18 มกราคม 2555 - 7 พฤษภาคม 2557
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555
นายกรณ์ จาติกวณิช 20 ธันวาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 24 กันยายน 2551 - 19 ธันวาคม 2551
นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 6 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กันยายน 2551
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 7 มีนาคม 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2551
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 8 ตุลาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550
นายทนง พิทยะ 2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549 21 มิถุนายน 2540 - 24 ตุลาคม 2540
ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ 8 กุมภาพันธ์ 2546 - 10 มีนาคม 2547
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 11 มีนาคม 2548 - 2 สิงหาคม 2548 10 มีนาคม 2547 - 10 มีนาคม 2548 3 ตุลาคม 2545 - 8 กุมภาพันธ์ 2546 17 กุมภาพันธ์ 2544 - 3 ตุลาคม 2545
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 14 พฤศจิกายน 2540 - 16 กุมภาพันธ์ 2544 28 กันยายน 2535 - 17 กรกฎาคม 2538
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 24 ตุลาคม 2540 - 13 พฤศจิกายน 2540
นายอำนวย วีรวรรณ 29 พฤศจิกายน 2539 - 21 มิถุนายน 2540 12 มีนาคม 2523 - 11 มีนาคม 2524
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 15 ตุลาคม 2539 - 28 พฤศจิกายน 2539 (รักษาการ)
นายบดี จุณณานนท์ 28 พฤษภาคม 2539 - 15 ตุลาคม 2539
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 18 กรกฎาคม 2538 - 28 พฤษภาคม 2539
นายพนัส สิมะเสถียร 18 มิถุนายน 2535 - 27 กันยายน 2535
นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 17 เมษายน 2535 - 17 มิถุนายน 2535 6 มีนาคม 2534 - 16 เมษายน 2535 11 สิงหาคม 2529 - 8 สิงหาคม 2531
นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
นายวีรพงษ์ รามางกูร 26 สิงหาคม 2533 - 13 ธันวาคม 2533
นายประมวล สภาวสุ 9 สิงหาคม 2531 - 26 สิงหาคม 2533
นายสมหมาย ฮุนตระกูล 7 พฤษภาคม 2526 - 10 สิงหาคม 2529 11 มีนาคม 2524 - 6 พฤษภาคม 2526 11 กุมภาพันธ์ 2523 - 11 มีนาคม 2523 30 พฤษภาคม 2517 - 20 กุมภาพันธ์ 2518
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 24 พฤษภาคม 2522 - 11 กุมภาพันธ์ 2523
นายสุพัฒน์ สุธาธรรม 12 พฤศจิกายน 2520 - 23 พฤษภาคม 2522 22 ตุลาคม 2519 - 11 พฤศจิกายน 2520
นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 4 ตุลาคม 2519 - 21 ตุลาคม 2519 21 เมษายน 2519 - 4 ตุลาคม 2519 21 กุมภาพันธ์ 2518 - 16 มีนาคม 2518
นายบุญชู โรจนเสถียร 17 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519
นายบุญมา วงศ์สวรรค์ 16 ตุลาคม 2516 - 29 พฤษภาคม 2517
นายเสริม วินิจฉัยกุล 19 ธันวาคม 2515 - 15 ตุลาคม 2516 11 มีนาคม 2512 - 17 ธันวาคม 2515 8 กรกฎาคม 2508 - 10 มีนาคม 2512 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501 26 กันยายน 2500 - 31 ธันวาคม 2500
นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ 11 ธันวาคม 2506 - 8 กรกฎาคม 2508 1 พฤษภาคม 2502 - 10 ธันวาคม 2506
นายโชติ คุณะเกษม 10 กุมภาพันธ์ 2502 - 1 พฤษภาคม 2502
นายพจน์ สารสิน 23 กันยายน 2500 - 26 กันยายน 2500
พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 31 มี.ค. 2500 - 16 ก.ย. 2500
พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 28 มีนาคม 2495 - 30 มีนาคม 2500 8 ธันวาคม 2494 - 27 มีนาคม 2495 10 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487 17 ธันวาคม 2484 - 9 มีนาคม 2485
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 29 พฤศจิกายน 2494 - 7 ธันวาคม 2494
พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) 18 กรกฎาคม 2493 - 28 พฤศจิกายน 2494
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 13 ตุลาคม 2492 - 18 กรกฎาคม 2493
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 28 มิถุนายน 2492 - 13 ตุลาคม 2492 30 พฤศจิกายน 2491 - 27 มิถุนายน 2492 25 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491 11 พฤศจิกายน 2490 - 24 กุมภาพันธ์ 2491
พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) 15 เมษายน 2491 - 30 พฤศจิกายน 2491
นายวิจิตร ลุลิตานนท์ 31 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490 24 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489 20 ธันวาคม 2481 - 17 ธันวาคม 2484
พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 2 กุมภาพันธ์ 2489 - 24 มีนาคม 2489
นายดิเรก ชัยนาม 19 กันยายน 2488 - 1 กุมภาพันธ์ 2489 1 กันยายน 2488 - 18 กันยายน 2488
นายเล้ง ศรีสมวงศ์ 10 มกราคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488
พันตรี ควง อภัยวงศ์ 2 สิงหาคม 2487 - 10 มกราคม 2488
พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) 21 ธันวาคม 2480 - 19 ธันวาคม 2481 10 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480 12 กุมภาพันธ์ 2479 - 9 สิงหาคม 2480
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 1 สิงหาคม 2478 - 12 กุมภาพันธ์ 2479
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 22 กันยายน 2477 - 1 สิงหาคม 2478
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา) 16 ธันวาคม 2476 - 21 กันยายน 2477 24 มิถุนายน 2476 - 15 ธันวาคม 2476
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 10 ธันวาคม 2475 - 23 มิถุนายน 2476 (รัฐมนตรี) 29 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475 (เสนาบดี)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม 9 เมษายน 2475 - 29 มิถุนายน 2475 17 มกราคม 2465 - 26 ตุลาคม 2472
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 1 เมษายน 2473 - 9 เมษายน 2475 26 ตุลาคม 2472 - 31 มีนาคม 2473 (รั้งตำแหน่ง)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ 1 เมษายน 2451 - 17 มกราคม 2465 17 กุมภาพันธ์ 2450 - 31 มีนาคม 2450 (รั้งตำแหน่ง)
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 1 มิถุนายน 2449 - 17 กุมภาพันธ์ 2450
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 26 สิงหาคม 2439 - 1 มิถุนายน 2449
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนศิริธัชสังกาศ 23 ธันวาคม 2437 - 26 สิงหาคม 2439
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 21 มีนาคม 2435 - 23 ธันวาคม 2437
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ พ.ศ. 2429 - พ.ศ. 2435
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พ.ศ. 2416 - พ.ศ. 2429