ปลัดฯ พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2566
นายประสงค์ พูนธเนศ 10 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
นายสมชัย สัจจพงษ์ 1 ตุลาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2561
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม 2553 - 11 ตุลาคม 2556
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 3 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 1 ตุลาคม 2547 - 22 พฤษภาคม 2552
นายสมใจนึก เองตระกูล 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช 7 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล 1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540
นายอรัญ ธรรมโน 20 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
นายบัณฑิต บุณยะปานะ 16 มิถุนายน 2535 - 8 กรกฎาคม 2536
นายพนัส สิมะเสถียร 1 ตุลาคม 2525 - 13 มิถุนายน 2535
นายชาญชัย ลี้ถาวร 22 พฤศจิกายน 2520 - 30 กันยายน 2525
นายอำนวย วีรวรรณ 16 เมษายน 2518 - 12 ตุลาคม 2520
นายสนั่น เกตุทัต 1 พฤศจิกายน 2516 - 3 กุมภาพันธ์ 2518
นายบุญมา วงศ์สวรรค์ 1 สิงหาคม 2508 - 31 ตุลาคม 2516 (คนดีศรีคลัง)
นายเสริม วินิจฉัยกุล 20 พฤษภาคม 2497 - 7 กรกฎาคม 2508 (คนดีศรีคลัง)